Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden

Het lidmaatschap is bindend telkens voor één jaar, het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie.

Contributie:

De contributie dient bij vooruitbetaling en via automatische incasso te worden voldaan per half jaar.

Door invulling van de lidmaatschapsaanvraag wordt ondergetekende geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud.

 

Ondergetekende: